Monday, March 23, 2009

boroughs in Denmark.

The Urban Settlement of Denmark. - tidsskrift.dk:
article in danglis from about 1933

"RESUMÉ

Af danske Byer vides 6 at have eksisteret før Aar 900. I den store Opgangstid i det 13. og Ib. Aarhundrede opstod en Række ny Købstæder, og i Aaret 1300 var deres Antal steget til 50. Omkring IbOO kom atter gode Tider med Dannelsen af nye Bysamfund, saaledes at Byernes Antal Aar 1500 var steget til 67. Herefter steg Antallet langsomt, og 1860 fandtes, i Danmark 82 Byer (og Handelspladser). Omkring 1850 begyndte en stærk Tilvækst af Befolkningen, og samtidig betingede de ny Agerbrugsmethoder og de tekniske Fremskridt i Industrien en Forandring i alle Erhverv, hvorved der skabtes Betingelser for Opstaaen af nye Byer i Mellemrummene mellem de gamle. Naar imidlertid Bykommunernes Antal i 1930 kun er steget til 87, giver dette intet Billede af Byernes virkelige Vækst i Antal. Begreberne By og Bykommune har aldrig dækket hinanden. Før Byerne fik deres Privilegier, har de næsten altid eksisteret nogen Tid som smaa Centre for Handel og Haandværk. I den sidste Menneskealder er næsten alle Byerne vokset ud over de kommunale Grænser. Af og til, naar Forstæderne indlemmes i Byen, faar Kommunen en pludselig Tilvækst, uden at Byen i geografisk Forstand er blevet for-"
Publish Post

0 Comments:

Post a Comment

<< Home