Tuesday, April 10, 2007

swedish conscription records

KRIGSARKIVET Soldatregister: "

Krigsarkivet samarbetar med ett flertal regionala soldatregister. Soldatregistren har som målsättning att upprätta datoriserade register med uppgifter om de indelta soldaterna och båtsmännen, deras familjer och boendeförhållanden. I många fall går det att vända sig till dessa register och mot avgift få databassökningar gjorda. Nedan följer adresser till dessa register. Sök även soldater direkt på Internet i Centrala Soldatregistret eller Soldatregistret Södermanland ."
"Centrala soldatregistret" - Google Search

DIS: The Central Soldiers Register - Searchform: "An agreement was made between Centrala Soldatregistret, through Björn Lippold, and Föreningen DIS, through Sture Bjelkåker.

DIS is responsible for making the register available on the internet and for questions of technical nature, while questions on the content are answered by Centrala Soldatregistret in Skövde."


Centrala Soldatregistret - Historik: "Gustaf Vasa försökte under hela sin regeringstid att komma tillrätta med försvarets dyra legosoldater. Han ville ha en armé som snabbt gick att mobilisera, samtidigt som kostnaderna för statskassan skulle vara så små som möjligt.
Dackefejden visade bland annat att bondeskarorna kunde utgöra ett hot mot kungen och statsmakten. Detta i sin tur gjorde att Gustav Vasa startade en rekrytering av unga, ogifta karlar till tjänst i en nationell armé. Tanken väcktes att införa en armé där befäl och soldater genom allmogens försorg, skulle avlönas med ett torp samt ett stycke mark.
I Krigsfolksordningen 1619 stadgades att krigsmakten skulle förses med inhemskt krigsfolk, genom att skriva ut var tionde man i landet. Det blev då böndernas egna förtroendemän, sexmännen, som fick stort inflytande över utskrivningarna. Många av de som skrevs ut valde att leja bort sin tjänst .
För att kronan även i fortsättningen skulle få sin skatt och jorden fortsätta att brukas togs nästan aldrig jordägande bönder ut till krigstjänst. Detta medförde dock att den svenska armén i början av 1630-talet fortfarande innehöll ca 90 % utländska legosoldater och endast ca 10 % inhemska soldater."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home