Tuesday, March 10, 2009

researching danish military records

Stavnsbåndet - Wikipedia, den frie encyklopædi: "Stavnsbåndet blev indført i 1733 efter ønske fra godsejere og militær. Det bandt mænd mellem 18 og 36 år til at blive boende på det gods eller herregård, hvor de var født. Der var dog mulighed for at købe fripas, så stavnsbåndet var i praksis næppe særligt bindende for de bedrestillede, d.v.s. bønderne og deres sønner.[1]

Det blev indført for at afhjælpe en alvorlig landbrugskrise i 1730'erne, som bl.a. skyldtes svigtende efterspørgsel fra Danmarks traditionelle eksportlande. Hertil kom afvandring af folk fra landet til byerne, hvilket yderligere medførte, at det kunne være svært at få befolket fæstegårdene. Endelig skulle militæret bruge folk til landmilitsen. Militærtjenesten påhvilede i praksis 'de mindre egnede' i landbruget, fordi det var godsejerens opgave at udtage mænd til landmilitsen.

Aldersgrænserne blev ændret i tre omgange. I 1735 til 14-36 år, i 1742 til 9-40 år og i 1764 til 4-40 år.

Stavnsbåndet blev omlagt som led i Landboreformerne af 20. juni 1788 med en overgangsperiode indtil 1800. I første omgang omfattede omlægningen kun dem, der var under 14 år. Dernæst dem der var over 36 år - og derefter dem, der havde tjent som soldat. Hovedpunktet i denne administrative reform var, at bindingen til godserne blev ændret til en binding til udskrivningsdistriktet. Enevælden var nu så udbygget, at staten i højere grad "kunne selv"; der var i mindre grad brug for godsejerne som det lokale administrative led."

Landmilitsen - Wikipedia, den frie encyklopædi: "I 1701 oprettedes der en landmilits af Frederik 4. Hver 20 tdr. hartkorn skulle stille en soldat, der hver søndag skulle møde op foran kirken for at træne i eksercits før gudstjenesten. Forordninger om pas, løn og skudsmål medførte en reel stavnsbinding af de værnepligtige. Soldaternes våben skulle opbevares i kirkens våbenhus, så de ikke blev misbrugt til ulovlig jagt. Fra 1733 indrulleredes alle bønder fra de var 18 til de blev 40 og senere til de blev 45. Det blev indført i deres fæstekontrakter, at hvis de gik fra gården, mens de var indrullerede, skulle de være soldat på fuld tid. Soldaterne blev kommanderet på tysk af lejede tyske officerer, og tjenesten, der varede op til 8 år, var meget forhadt."

1750-1800 STREJF DK and is part of an excellent timeline for danish history

and search the archives

Daisy: "Dansk Arkivalieinformationssystem Version 4.0"

useful keywords for archive series include:-

stambog
lægd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home