Wednesday, May 20, 2009

Fødselsstiftelsen København

Fødselsstiftelsen: "Fødselsstiftelsen blev oprettet i 1759 og afløste et såkaldt 'frit' jordemoderhus, som lå i Gothersgade 1750 - 1759. På Fødselsstiftelsen kunne man føde 'hemmeligt' indtil Lov af 27. maj 1908 gav de fødende pligt til at oplyse deres navn

Mange ugifte kvinder har, som 'hemmeligt fødende', fået deres børn på Fødselsstiftelsen. Ved ankomsten fik hemmeligt fødende barselkvinder et skilt med et nummer om halsen. Derfor kan der i kirkebogen fx stå, at et barn er datter af “nr 328”. Jordemoderprotokollen vil i så fald heller ikke kunne oplyse den fødende kvindes navn. Man bør være opmærksom på, at en kvinde godt kan optræde anonymt i Fødselsstiftelsens protokoller, men i andre sammenhænge fremstå med fuldt navn. Det kan fx være tilfældet, hvis kvinden senere har ansøgt om børnebidrag eller anlagt en faderskabssag. I pastoratsarkivet fra Fødselstiftelsens sogn findes en række bilag til kirkebøgerne, fx erklæringer om faderskab og erklæringer fra forældre vdr. indgået ægteskab. Men findes kvindens navn ikke indført i kirkebogen vil der næppe være mulighed for at finde hverken hendes eller faderens navne via bilagene."

Google Translate: "Birth Foundation was created in 1759 and replaced a 'free' jordemoderhus which lay in Gothersgade from 1750 to 1759.

At Birth Foundation could supply 'secret' until the Law of 27 maj 1908
May 1908 gave women the obligation to disclose their names"

Here are the sources:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Fødselsstiftelsens sogn, kirkebøger 1759 - 1910
Archives of Sealand, Lolland-Falster and Bornholm: Birth Foundation parish, kirkebøger 1759 - 1910


Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Fødselsstiftelsen, jordemoderprotokoller afd. A 1852 >, afd. B 1849 >
Archives of Sealand, Lolland-Falster and Bornholm: Birth Foundation, midwife protocols afd A 1852>, afd B 1849>Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Rigshospitalets sogn, kirkebøger 1910 > ( under aflevering 2004 )
Archives of Sealand, Lolland-Falster and Bornholm: Rigshospitalet parish, kirkebøger 1910> (taking delivery in 2004)


Rigsarkivet: (Kgl. Frederiks hospital) Fødselsstiftelsen: Udsætterprotokoller 1770 - 1804 (Opfostringsstiftelsen) 1804 - 1861 (Fødsels- og Plejestiftelsen)
Rigsarkivet: (Kgl. Frederiks hospital) Birth Foundation: Cull Minutes from 1770 to 1804 (Opfostringsstiftelsen) from 1804 to 1861 (birth and Care Foundation)


(nyere årgange findes i Rigshospitalet )
(recent cohorts found in Rigshospitalet)

fødselsstiftelse - Google Search

0 Comments:

Post a Comment

<< Home