Friday, August 27, 2004

Invite 6 friends
to Gmail


so first to the mill

just ASK ME

-- getting tired of olympics and Iraq - tele tubbies seem to be a good idea right now on BBC Prime

seen them in norwegian, and they sound impressive in german
"time for Bed"

Thursday, August 26, 2004

http://www.avedoere-kirke.dk/kontor/dnk-dag.htm

A look in a modernised Danish church office

kordegn Birgit Jørgensen
has cross checked all the births in the church books against the CPR register back to 1965 when Avedøre parish was created

This means too that certificates may be printed out in any other parish office in Denmark

Hospitals now register births directly into the system and allocate CPR ie personal numbers.

DNK-DAGEN 8. oktober 2002

googling that date
from
http://www.dnk.dk/docs/dnk-rapport.pdf

Civil registration in Denmark started 20. maj 1645
births, deaths and marriages in church books
præsterne skulle føre en rigtig kirkebog

older protocol exist made voluntarily by the priests

the term Ministerialbog from 1812 emphasises that this is a civil registration

1924 folkeregistrene of addresses were started by the town / parish councils
Police records on cards were the basis in the market towns - Købstad

searches may be paid for subject to privacy rules (75 years)

CPR in 1968. Central Person Register
computerised index still private


Den Ny Kirkebog project 1995-2003. from http://www.dnk.dk/

Hyppige spørgsmål = FAQ

enjoy

Hugh W

==============================================


3. Personregistreringen i Danmark
3.1. Historisk udvikling

Det at registrere landets borgere går meget langt tilbage i historien.
Formålet har bl.a.
været skatteopkrævning, soldatertjeneste og afgørelse af arveforhold.

I Danmark har
den civile personregistrering over 350 års historie bag sig.
Kongen pålagde den 20. maj 1645 ved brev til Sjællands biskop
præsterne at "holde
rigtig kirkebog med dag og dato for, hvor mange der fødes i sognet
samt hvor mange
der vies og dør". Ved kongeligt brev af 17. maj 1646 til landets
biskopper blev det pålagt
landets præster at føre kirkebog med alle fødsler, vielser og
dødsfald, foruden de
kirkelige handlinger i sognet.

Disse bestemmelser blev gentaget i Danske Lov fra
1683 og er i princippet fortsat gældende.
Senest er registreringspligten stadfæstet ved lov i 19682, hvori det
pålægges borgere
at foretage anmeldelse af fødsler og dødsfald til folkekirkens kirkebogsførere.

I mange europæiske lande har registreringen historisk været udført af
kirken, der
havde en administrativ infrastruktur og i forvejen af egen interesse
førte protokol over
dåb og begravelser.

I Danmark findes der sådanne protokoller tilbage til 1300-tallet.

"Det er denne tradition, der bygges på med det ovennævnte kongelige brev.

I mange lande blev kirkernes tilknytning til staten løsnet i 17- og
1800-tallet, og kirkernes offentlige opgaver - herunder personregistreringen - blev overtaget af staten.
I Danmark forblev personregistreringen i kirken.

Den civilretslige status af registreringerne understregedes ved indførelse af betegnelsen ministerialbøger3 i 1812.

========notes==
1
I 1924 blev folkeregistrene med bopælsregistreringen oprettet på kommunal basis.
Oplysninger om borgernes bopæl har derefter ikke været ført i kirkebøgerne.

Da Slesvig og Holsten som følge af krigen i 1864 kom under tysk herredømme, blev den tyske ordning på området indført.
Den bestod i registrering af fødsler, navngivning, vielse og dødsfald hos en lokal/regional personregisterfører.

2
Lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald

3
Mens betegnelsen 'Ministerialbog' således understreger den offentligretslige opgave, er betegnelsen 'Kirkebog' udtryk for, at der foretages registreringer af ren kirkelig interesse.
I denne rapport anvendes betegnelserne synonymt

==============

Ved genforeningen i 1920 - hvor dansk lov i øvrigt blev indført -
genindførtes kirkelig
vielse med borgerlig gyldighed i de sønderjyske landsdele. Iøvrigtfastholdt man den
borgerlige personregistrering i Sønderjylland; oprindelig med den hensigt, at denne
ordning skulle indføres i resten af landet.
Forslag om at indføre den sønderjyske ordning i resten af landet har dog ikke kunnet samle politisk opbakning.

Folkekirken varetager således - som led i en lang tradition - en del af civilregistreringen.

Den nuværende registreringsform har teknologisk set været uændret gennem nogle århundreder.
Men gennem tiden har registreringen og den konkrete udformning af kirkebøgerne udviklet sig svarende til samfundets behov og de til rådighed værende midler.

Det er således et led i en lang tradition, når det nu igen

Det er denne tradition, der bygges på med det ovennævnte kongelige brev.

I mange lande blev kirkernes tilknytning til staten løsnet i 17- og
1800-tallet, og kirkernes
offentlige opgaver - herunder personregistreringen - blev overtaget af staten. I
Danmark forblev personregistreringen i kirken.

Den civilretslige status af registreringerne
understregedes ved indførelse af betegnelsen ministerialbøger3 i 1812.

========notes==
1
I 1924 blev folkeregistrene med bopælsregistreringen oprettet på kommunal basis.
Oplysninger om borgernes bopæl har derefter ikke været ført i kirkebøgerne.

Da Slesvig og Holsten som følge af krigen i 1864 kom under tysk herredømme, blev
den tyske ordning på området indført. Den bestod i registrering af
fødsler, navngivning,
vielse og dødsfald hos en lokal/regional personregisterfører.

2
Lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald

3

Mens betegnelsen 'Ministerialbog' således understreger den
offentligretslige opgave, er betegnelsen
'Kirkebog' udtryk for, at der foretages registreringer af ren kirkelig
interesse. I denne rapport anvendes betegnelserne synonymt

==============

Ved genforeningen i 1920 - hvor dansk lov i øvrigt blev indført -
genindførtes kirkelig
vielse med borgerlig gyldighed i de sønderjyske landsdele. Iøvrigt
fastholdt man den
borgerlige personregistrering i Sønderjylland; oprindelig med den
hensigt, at denne
ordning skulle indføres i resten af landet. Forslag om at indføre den
sønderjyske ordning
i resten af landet har dog ikke kunnet samle politisk opbakning.
Folkekirken varetager således - som led i en lang tradition - en del
af civilregistreringen.
Den nuværende registreringsform har teknologisk set været uændret gennem
nogle århundreder. Men gennem tiden har registreringen og den konkrete
udformning
af kirkebøgerne udviklet sig svarende til samfundets behov og de til
rådighed værende
midler. Det er således et led i en lang tradition, når det nu igen
planlægges at revidere
kirkebogsføringen, så den fortsat kan leve op til samfundets krav og
forventninger,
og så den bedst muligt kan udnytte den teknologi, der nu er til rådighed.
En anden del af civilregistreringen varetages af folkeregistrene.
Denne del af civilregistreringen
blev moderniseret med anvendelse af informationsteknologi i forbindelse
med indførelsen af CPR i 1968.

3.2. Den nuværende ordning

Den grundlæggende civile personregistrering i Danmark - bortset fra
Sønderjylland -
sker ved anmeldelse til folkekirkens kirkebøger og er underlagt
Kirkeministeriet. Der
er ét registreringssted i hvert pastorat, som kan omfatte flere sogne.
Efter dansk retsopfattelse anses tilførsler til folkekirkens
ministerialbøger om fødsler,
navngivelse og dødsfald som gyldigt bevis for, at de tilførte
begivenheder har fundet
sted4.
Dåb, der foretages i folkekirken og i de anerkendte trossamfund uden
for Sønderjylland,
har samtidig gyldighed som en navngivelse.
Vielser, der foretages i folkekirken samt i de anerkendte og godkendte
trossamfund i
Danmark, har retsgyldig virkning.

==========0 notes==
4
Niels Bjerregaard, Kirkebogsregistrering, København 1996,
side 13.
Der henvises i øvrigt til Niels Bjerregaards bog for en fyldig redegørelse for kirkebogsføringen
i Danmark.

=================

Attester udfærdiget på baggrund af kirkebøgerne har borgerlig retsgyldighed.
I Sønderjylland sker registrering af fødsel, navngivning, navneændring
og dødsfald
ved henvendelse til personregisterføreren, der er en civil myndighed
på rådhuset.

Der er ét registreringssted i hver kommune. Personregistreringen i
Sønderjylland er underlagt Justitsministeriet.

På de fleste praktiske forhold er personregistreringen i Sønderjylland
og det øvrige Danmark ensrettet, f.eks. hvad angår tidsfrister.

I Sønderjylland foretages personregistreringen dog på løsblade og skrivemaskine, mens den i resten af landet sker med håndskrift i kirkebøgerne, der er indbundne protokoller.

continues on page 16 of the pdf

====================0
other documents
see page 27 for a table format Tabel 4.1:

Blanket/dokument Kirkebogsføring i dag Kirkebogsføring med DNK

Jordemoderanmeldelse Fremsendes Fremsendes
midwives reports to the priest - useful in searching for home births in large towns
private for 75 years

Fødselsanmeldelse fra forældre
Afleveres/fremsendes Afleveres/fremsendes

Forældres dåbs-/navneattester
Afleveres/fremsendes Ophører som dokumentationskrav.

Legitimation skal dog forevises.
Opslag i DNK

Forældres vielsesattest Afleveres/fremsendes
Ophører som dokumentationskrav.
Opslag i DNK

Blanketsæt T1.
(Blanketsættet er foreskrevetanvendt ved fødselsregistrering)

Blanketsættet udfyldes som forberedelse til indføring i kirkebøgerne
DNK bruger oplysningerne fra opslagene, og der suppleres
evt. med nye oplysninger

Blanketsæt T1, bane 1 Sendes til folkeregister som
indrapporterer til CPR, der udtager CPR-nr.
Bortfalder

Hovedbogen Oplysningerne føres i hovedbogen
Bortfalder
Er registreret i DNK

CPR-meddelelse fra CPR kontoret
CPR-nr. indføres i kirkebogen
og påføres T1 blad 2
Bortfalder
Er registreret i DNK

Blanketsæt T1, Bane 2 Arkiveres i mappe for unavngivne børn
Benyttes ved dåb og navngivning Ved dåb i andet sogn sendes
blanket til dåbssogn, som returnerer efter handlingen
Bortfalder

DNK sender advis efter 5 måneder, hvis der ikke er anmeldt navngivning
Oplysningerne hentes i DNK af dåbssognet. Dåbs- og navneoplysninger tilføjes

Hovedbogen Ajourføres med oplysninger om dåb/navngivning
Bortfalder
Er registreret i DNK

Kontrabogen Føres med alle oplysningerne
Bortfalder

Navne/Dåbsattest Skrives i forbindelse meddåb eller navngivning
Udskrives af DNK

Tabel 4.1: Blanketter og dokumenter involveret i sagsbehandlingen ved
en fødselsregistreringog dåb/navngivning i dag og med DNK

=================

also implies no more census since 1968
because the statistics needed for government may be generated from the
computer database

håndskrift i kirkebøgerne, der er indbundne protokoller.

continues on page 16 of the pdf

====================
other documents
see page 27 for a table format Tabel 4.1:

===0 a list of changes in procedures 0===========

Blanket/dokument Kirkebogsføring i dag Kirkebogsføring med DNK

Jordemoderanmeldelse Fremsendes Fremsendes
midwives reports to the parish priestFødselsanmeldelse fra
forældre
Afleveres/fremsendes Afleveres/fremsendes
births reported by the parents

Forældres dåbs-/navneattester
Afleveres/fremsendes Ophører som dokumentationskrav.
parents birth certificates

Legitimation skal dog forevises.
Opslag i DNK

Forældres vielsesattest Afleveres/fremsendes Ophører som dokumentationskrav.
Opslag i DNK
parents certificate of marriage

Blanketsæt T1. << set of forms T1
(Blanketsættet er foreskrevet
anvendt ved fødselsregistrering)

Blanketsættet udfyldes som
forberedelse til indføring i
kirkebøgerne
DNK bruger oplysningerne fra
opslagene, og der suppleres
evt. med nye oplysninger

Blanketsæt T1, bane 1 Sendes til folkeregister som
indrapporterer til CPR, der
udtager CPR-nr.
Bortfalder

Hovedbogen << the hand written church book or parish register
Oplysningerne føres i hovedbogen
Bortfalder << ceases
Er registreret i DNK

CPR-meddelelse fra CPR
kontoret
CPR-nr. indføres i kirkebogen
og påføres T1 blad 2
Bortfalder
Er registreret i DNK

CPR number used to be added to the church book from 1968?

Blanketsæt T1, Bane 2 Arkiveres i mappe for
unavngivne børn
Benyttes ved dåb og navngivning
Ved dåb i andet sogn sendes
blanket til dåbssogn,
som returnerer efter handlingen
Bortfalder
out of parish baptisms or christenings

DNK sender advis efter 5 måneder,
hvis der ikke er anmeldt
navngivning
Oplysningerne hentes i DNK af
dåbssognet. Dåbs- og navneoplysninger
tilføjes
if baby not named within 5 months

Hovedbogen Ajourføres med oplysninger
om dåb/navngivning
Bortfalder
Er registreret i DNK
<< no more church books to update

Kontrabogen Føres med alle oplysningerne
Bortfalder
<< no more duplicate books

Navne/Dåbsattest Skrives i forbindelse med
dåb eller navngivning
Udskrives af DNK
certificates are to be print outs

notes
from:-

Tabel 4.1:
Blanketter og dokumenter involveret i sagsbehandlingen ved
en fødselsregistrering og dåb/navngivning i dag og med DNK


=================
also implies no more census since 1968
because the statistics needed for government may be generated from the
computer database

==== from DENMARK Mailing List ====

FAQ page http://homepages.rootsweb.com/~svendsen/FAQ/
==============================

Hello,

For maps of parishes in the centre of Copenhagen, try the website I put up a while ago:

http://members.tripod.com/martin_valloe/parish/map.htm

Sorry about the adds - don't click on them !

Hope you'll be able to figure the name out from them :-)

Good night :-)

Martin V. Andersen


This Tripod site is under construction right now. For further info, go to my main web-site
where you'll find my own pictures from various rock-concerts, motorracing and a few other bits and pieces.
Family Tree World War 1 Local Archive

Wednesday, August 25, 2004

Descendants of
Hans Kristian Kristoffersen
Møllersvend Dysted Mølle in 1893

1 Hans Kristian Kristoffersen
. +Maren Kirstine Kristoffersen 1870 - Baptism: December 4, 1870 Everdrup Kirke
........ 2 Peter Kristian Kristoffersen 1893 - 1959 Baptism: August 12, 1893 Toksværd Kirke
............ +Olga Marie Kirstine Strømsholt 1896 - 1983
................... 3 Henning Kristoffersen 1915 -
....................... +Karen -
.............................. 4 Lene Kristoffersen - 1990
......................................... 5 - Kristoffersen
.............................. 4 Bjarni Kristoffersen
................... 3 Magna Elinora (Manja) Kristoffersen 1916 - 1967 Baptism: May 28, 1916 Køge Kirke - Pastor Hellesen
....................... +Peter Truelsen
................... *2nd Husband of Magna Elinora (Manja) Kristoffersen:
....................... +Bjarne Bredberg Petersen
.............................. 4 Flemming Bredberg Petersen
.............................. 4 Peter Henning Bredberg Petersen 1940 -
.................................. +Inger -
......................................... 5 Susanna Petersen
......................................... 5 Iben Petersen
......................................... 5 Heidi Petersen
................... 3 Inga Elizabeth Kristoffersen 1917 - Baptism: August 12, 1917 Køge Kirke
....................... +Walter -
.............................. 4 Tom Kristoffersen
.............................. 4 Paul Erik Kristoffersen
................... 3 Edith Bolette Kristianne Kristoffersen 1918 -
................... 3 Hans Jørgen Kristoffersen 1919 - 1992 Baptism: March 21, 1920 Køge Kirke
....................... +Mafalda (Phyllis) Geng 1920 - 1997
.............................. 4 Paul Erik (Paulo) Kristoffersen
.................................. +Lilian Rask
................... 3 Knud Mogens Kristoffersen 1920 - 1998 Baptism: May 16, 1921 Køge Kirke
....................... +Elly Elizabeth Thomsen 1923 - 1950 m: June 14, 1949 in Køge Raadhus -- party ? at Strøby (from JK Stress) Baptism: June 24, 1923 Førslev Kirke
.............................. 4 Inger-Lise Kristoffersen 1949 - Baptism: November 5, 1949 Køge
.................................. +Fleming Arndal Ibsen 1952 -
......................................... 5 [1] Gry Arndal Kristoffersen 1974 -
............................................. +[2] Kenneth Barsøe Lauridsen 1966 -
.................................................... 6 [3] Freja Barsøe Kristoffersen 2000 -
.............................. *1st Husband of Inger-Lise Kristoffersen:
.................................. +Hugh Bartley Watkins 1936 - m: June 6, 1983 in Københavns Rådhus, Copenhagen,Denmark
......................................... 5 Manja Alison Lapham Kristoffersen 1988 -
................... *2nd Wife of Knud Mogens Kristoffersen:
....................... +Henny Dupont m: Aft. 1950
.............................. 4 Liselotte Kristoffersen
.................................. +Bo Mortensen
......................................... 5 Sandra Mortensen
......................................... 5 Theresa Mortensen
.............................. 4 Fleming Kristoffersen
.............................. 4 Helle Kristoffersen
................... 3 Johannes (Stress) Kristoffersen 1926 - 2004
....................... +Margit - - 2002 m: Abt. 1947 in married 55 years
.............................. 4 Jette Kristoffersen
.............................. 4 Jan Kristoffersen
.................................. +-
......................................... 5 - Kristoffersen
................... 3 Kirsten Kristoffersen

goodbye to
Johannes (Stress) Kristoffersen

his funeral is at Køge Krematorium
on FridayAugust 27 2004 at 1400
Parkvej 1
Krematoriegrunden ligger på hjørnet af Ringvejen - Ringstedvej - Parkvej.
Indkørsel af Parkvej.

Stress was born January 9, 1926
and got his nickname as a child
because he looked like a well known german politician he told me.

After the german occupation of Denmark it was difficult to go to sea and see the world, he said to me,
and so his sense of adventure led him and some other young men from Køge to join the British Army as a Gunner (nicknamed Stoffer)
no 1419 5666
He served 27 months Bet. 1946 - 1949
44 Field Regiment Royal Artilery
Canterbury and served in Germany and Palestine.

He worked at Køge gummifabrik
and in 1955 lived at Gyrelvej 17 Køge

He married Margit who died in 2002
and they had two children Jan and Jette

When I started on his family history, because he was my wife's uncle,
he was very helpful and informative.

He had a long term chronic illness and did very well to live so long as he did.
His Køge garden was always ful of flowers, neat and well tended

He was one of eight brothers and sisters and only Kirsten Kristoffersen. the youngest, remains.


http://www.koegearkiv.dk/
has some family papers and photographs from an older generation.
Pill Pilots are almost a cult

In 1863 there were 74 licensed Bristol Pilots, with 45 named boats. Each and every one worked from the creek at Pill, and each Pilot came from a Pill family.

A list of everyone known to have been authorised to act as a Pilot in the Port of Bristol since licensing began is published in the book "The Bristol Pilots", by John Rich
ISBN 0 9528082 0

handy URLs

Car Ferries of Denmark
and a handy map


the COPENHAGEN post
The Danish News in English
from my mailbox:-

Thank you for taking the time to report this problem with the 'Blog this'
button. We are aware of this bug, and our Toolbar engineering team is
working to find a solution.

We apologize for any inconvenience and hope to resolve this issue in the
near future. We appreciate your feedback and will keep it in mind for the
future.

Regards,
The Google Team